Hainan Blue Flycatcher

(Cyornis hainanus)
(Cyornis hainanus)